Kryteria wyboru oferty oraz sposób oceny ofert

                          Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia
                   Rady Nadzorczej TEXTILIMPEX Sp. z o.o. w Łodzi
                                   z dnia 4 września  2017 roku


Uchwała Nr 35/XII/2017
Rady Nadzorczej TEXTILIMPEX Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
z dnia 4 września 2017 roku

w sprawie przeprowadzenia postępowania na wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych TEXTILIMPEX sp. z o.o.: za rok obrotowy 2017 i  2018, w tym ustalenia kryteriów wyboru oraz sposobu oceny ofert 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 4 Umowy Spółki oraz ustawy o rachunkowości
z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 2016 poz. 1047) oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1089), Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1
Rada Nadzorcza postanawia przeprowadzić postępowanie mające na celu wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych TEXTILIMPEX sp. z o.o.: za rok obrotowy 2017 i   2018, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
 
§ 2
Ustala się  następujące kryteria wyboru firmy audytorskiej:   
 łączna cena netto za badanie sprawozdań za 2017 i 2018 rok obrotowy, uwzględniająca wszystkie koszty za realizację przedmiotu zamówienia;
 pozycja na rynku usług audytorskich, doświadczenie firmy audytorskiej  w badaniu sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań finansowych podmiotów z branży,
w której działa Spółka.

§ 3
1. Ustala się następujący sposób oceny ofert na badanie sprawozdania finansowego:
 cena:  od 0 do 50 punktów według następującego obliczenia:
ocena punktowa zostanie przyznana w oparciu o przeliczenie według poniższego wzoru:

(Cena najniższej oferty)/(Cena ocenianej oferty) X 50 = Pc (0-50)

gdzie Pc(0-50) – punktacja za ocenę ceny kolejnej oferty w skali 0-50. W skali 0-50 oferta cenowa najniższa zawsze uzyskuje 50 punktów. Kolejne oferty zaokrągla do jednego miejsca po przecinku.
 pozycja na rynku usług audytorskich (…):  od 0 do 50 punktów.
 O wyborze oferty decyduje Rada Nadzorcza, w uchwale, na podstawie sumarycznej liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych oferentów, która to liczba została uzyskana w wyniku zsumowania punktów indywidualnie przyznanych przez każdego z Członków Rady Nadzorczej za poszczególne kryteria wyboru.
 Do badania sprawozdania nie może być wybrany podmiot, który badał Spółkę więcej niż przez 3 kolejne lata.
§ 4
Badaniu metodą pełną zostaną poddane dokumenty z obszaru:
 kosztów Zarządu,
 kosztów sprzedaży,
 pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych,
 kosztów i przychodów finansowych,
 rezerw i odpisów aktualizacyjnych,
 umów różnego rodzaju pośrednictwa
oraz wydatków poniesionych na reprezentację, usługi marketingowe i prawne.
§ 5
Składanie ofert będzie następowało w siedzibie Spółki do dnia 26 września 2017 roku,    otwarcie ofert i wybór firmy audytorskiej nastąpi do dnia  05 października 2017 roku.
§ 6
 Ustala się treść ogłoszenia na składanie ofert na badanie sprawozdań, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd do zamieszczenia ogłoszenia zapraszającego do składania ofert na badanie sprawozdań na stronie internetowej Spółki oraz stronie Ministerstwa Rozwoju w terminie do dnia 08 września 2017 roku.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych..................................................

Ilość głosów: „za”.................., „przeciw”...................., „wstrzymujących się”.....................


Podpisy członków Rady Nadzorczej:

 Urszula Zięba-Skoczylas - Przewodnicząca ………………………
 Marek Kowalik - Wiceprzewodniczący  ………………………
 Iwona Wieczorek - Członek   ………………………
 Piotr Kagankiewicz - Członek    ………………………
 Katarzyna Prus     ………………………projekt i wykonanie KAMIKAZE