Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza TEXTILIMPEX sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

(ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź)

 

zaprasza firmy audytorskie, w rozumieniu art. 46 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych TEXTILIMPEX sp.  z o.o.: za rok obrotowy 2019 i za rok obrotowy 2020

 

  

1. Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdań finansowych TEXTILIMPEX sp.

z o.o.: za rok obrotowy 2019 i za rok obrotowy 2020 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z ich badania, które powinny zawierać wskazanie, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

2. Metodą pełną powinny być zbadane dokumenty z obszaru:

1) kosztów Zarządu,

2) kosztów sprzedaży,

3) pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych,

4) kosztów i przychodów finansowych,

5) rezerw i odpisów aktualizacyjnych,

6) umów różnego rodzaju pośrednictwa 

oraz wydatków poniesionych na reprezentację, usługi marketingowe i prawne.

3. Oferta powinna zawierać:

1) informacje o Oferencie, w tym:

- forma prowadzenia działalności oraz aktualny odpis z właściwego rejestru/ewidencji,   

- aktualny dokument potwierdzający wpis do rejestru biegłych rewidentów osób, które będą przeprowadzać badanie, w tym kluczowego biegłego rewidenta,

- aktualny dokument potwierdzający  wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

- liczba zatrudnionych biegłych rewidentów, w tym na umowę o pracę,

- informacja o pozycji firmy audytorskiej na rynku usług audytorskich, jej doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań finansowych podmiotów z branży, w której działa Spółka,

- wykaz podmiotów badanych w latach 2017 – 2019 wraz ze wskazaniem branży w jakiej badany podmiot działał;

2) oświadczenie firmy audytorskiej i członków zespołu, który będzie przeprowadzał badanie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy   z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 poz. 1089  z późn. zm.), z uwzględnieniem klauzuli, o której mowa w art. 74 ust. 2 tej ustawy;

3) łączną cenę netto i brutto za badanie obu sprawozdań finansowych Spółki: za rok obrotowy 2019 i za rok obrotowy 2020, uwzględniającą wszystkie koszty za realizację przedmiotu zamówienia;

4) wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych; 

5) zobowiązanie do udziału na własny koszt kluczowego biegłego rewidenta w posiedzeniach Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań finansowych, o których mowa powyżej oraz do udziału w Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym te sprawozdania, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,

6) zobowiązanie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej informacji 

o problemach w systemie rachunkowości Spółki sporządzonych dla Zarządu Spółki w formie tzw. listów intencyjnych.

4. Wymagany termin zakończenia badania: do dnia 15 marca  roku następującego po roku badanym. 

5. Oferty należy przesyłać do Rady Nadzorczej na adres siedziby Spółki: ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, lub składać w siedzibie Spółki w dni robocze w godz.: 9.00-15.00, w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: „Oferta na badanie sprawozdań finansowych za rok 2019 i 2020” oraz „Nie otwierać”, w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. 

6. Informacje o ilości dokumentów w obszarach, które powinny być zbadane metodą pełną

oraz informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie Spółki do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Informacji udziela p.o. Główny Księgowy – Pani Iwona Banaszczyk, telefon (sekretariat): 042 636 18 19, e-mail: ibanaszczyk@textilimpex.com.pl

7. Otwarcie kopert z ofertami oraz wybór firmy audytorskiej nastąpi w siedzibie Spółki, do dnia 20 września 2019 r.  

8. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia

od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych

i finansowych  przez Spółkę.

 projekt i wykonanie KAMIKAZE
repliki rolex repliki zegarków