Przetarg na sprzedaż nieruchomości

01.09.16
Zapraszamy na przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul, Orzeszkowej 23. Cena wywoławcza 1.260.000,00 zł

 

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ ZLOKALIZOWANEJ W ŁODZI PRZY ul. ORZESZKOWEJ 23

  1. Firma, siedziba spółki, adres spółki i prowadzącego przetarg:

TEXTILIMPEX Sp. z o.o. 90-113 Łódź, ul. Traugutta 25, ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Orzeszkowej 23 opisanej w punkcie 4 za cenę nie niższą niż 1.260.000 zł.

2. Termin i miejsce prowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2016 roku w siedzibie Spółki II piętro pokój 214

o godzinie 11:00

 

3. Termin, w którym można obejrzeć sprzedawaną nieruchomość:

Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu za Sprzedającym pod numerem telefonu 691 560 047.

4. Opis nieruchomości:

Nieruchomość jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym  znajdującym  się na działce zabudowanej o numerze ewidencyjnym 500 w obrębie B-26.  Powierzchnia działki ma  0,0660 ha, powierzchnia użytkowa nieruchomości 301,64 m2.  Dla w/w nieruchomości, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr LD1M/00158880/8.

Budynek posiada ogrzewanie gazem ziemnym, kanalizacja miejska, woda, 2-funkcyjny piec – CO i CW, licznik przedpłatowy na energię elektryczną.

 

5. Cena wywoławcza, wysokość wadium i postąpienia, termin i sposób wniesienia wadium:

Cena wywoławcza – 1.260.000,00 zł ( słownie jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium wynosi – 126.000,00 zł, (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych).

Postąpienie minimalne – 12.600,00 zł, (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych).

Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu,  przelewem na konto Spółki w Banku Citi Handlowy  nr konta: 25 1030 1205 0000 0000 5614 9201 najpóźniej do dnia 27 września 2016 roku do godziny 13:00.

Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku Spółki podanego jw.

W dniu licytacji należy okazać prowadzącemu licytację oryginał dowodu wpłaty wadium.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi za cenę uzyskaną w przetargu, nie niższą niż cena wywoławcza.

 

6. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym, związanie ofertą:

Zainteresowanym uczestnictwem w przetargu zobowiązani są wpisać się na listę uczestników w siedzibie Spółki Textilimpex w Łodzi ul. Traugutta 25 – Sekretariat II piętro, do  dniach 27 września 2016 roku do  godz. 13:00.  Szczegóły uczestnictwa znajdują się w warunkach przetargu do pobrania w siedzibie Spółki.

7. Pouczenia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Nabywca, który w terminach wskazanych przez sprzedającego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia, w tym przypadku wadium przepada na rzecz sprzedającego.

 

8. Informacje dodatkowe:

Informacji dotyczących nieruchomości udziela Aleksandra Sobczak-Tylman po numerem telefonu : 691 560 047.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości w siedzibie Spółki Textilimpex w Łodzi, ul. Traugutta 25 – Sekretariat II piętro.

Zdjęcia obiektu: 

http://textilimpex.com.pl/cms/_image_popup.php?ImagePath=../images/orzeszkowa_1.jpg

http://textilimpex.com.pl/cms/_image_popup.php?ImagePath=../images/orzeszkowa_2.jpg 

http://textilimpex.com.pl/cms/_image_popup.php?ImagePath=../images/orzeszkowa_3.jpg

http://textilimpex.com.pl/cms/_image_popup.php?ImagePath=../images/orzeszkowa_4.jpg

http://textilimpex.com.pl/cms/_image_popup.php?ImagePath=../images/orzeszkowa_5.jpg 

http://textilimpex.com.pl/cms/_image_popup.php?ImagePath=../images/orzeszkowa_6.jpg

http://textilimpex.com.pl/cms/_image_popup.php?ImagePath=../images/orzeszkowa_7.jpg 

http://textilimpex.com.pl/cms/_image_popup.php?ImagePath=../images/orzeszkowa_8.jpg 

 

 

projekt i wykonanie KAMIKAZE