Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 9/2017
Zarządu Textilimpex Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
z dnia 12 lipca 2017 roku


PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ ZLOKALIZOWANEJ W MARZENINIE GMINA WRZEŚNIA

1. Firma, siedziba spółki, adres spółki i prowadzącego przetarg:
TEXTILIMPEX Sp. z o.o. 90-113 Łódź, ul. Traugutta 25, ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Marzeninie gmina Września  opisanej w punkcie 4 za cenę nie niższą niż 672.455,00 zł.
2. Termin i miejsce prowadzenia przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2017 roku w siedzibie Spółki II piętro pokój 214
o godzinie 11:00

3. Termin, w którym można obejrzeć sprzedawaną nieruchomość:
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu ze Sprzedającym pod numerem telefonu 510 993 251.
4. Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana dwoma budynkami magazynowi wolnostojącymi
o powierzchniach 705,26 m2 i 338,92 m2 na działce o numerze ewidencyjnym 51/3,  w obrębie Marzenin Gmina Września.  Powierzchnia działki 0,5527 ha. Dla w/w nieruchomości, Sąd Rejonowy
w Środzie Wielkopolskiej IX Wydział Zamiejscowy we Wrześni  prowadzi Księgę Wieczystą nr PO1F/00031352/2.
Nieruchomość jest ogrodzona płotem z siatki stalowej oraz parkanem o konstrukcji betonowej, brama w konstrukcji stalowej, przyłącze wody, kanalizacja wewnętrzna i szambo oraz instalacja elektryczna.

5. Cena wywoławcza, wysokość wadium i postąpienia, termin i sposób wniesienia wadium:
Cena wywoławcza – 672.455,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć zł.).
Wadium wynosi – 67.245,50 zł, (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt groszy).
Postąpienie minimalne – 6.725,00 zł, (słownie: sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych).
Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu,  przelewem na konto Spółki w Banku Citi Handlowy  nr konta: 25 1030 1205 0000 0000 5614 9201 najpóźniej do dnia 27 września 2017 roku do godziny 13:00.
Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku Spółki podanego jw.  W dniu licytacji należy okazać prowadzącemu licytację oryginał dowodu wpłaty wadium.

 

6. Pouczenia:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium oraz złożenie zgłoszenia udziału
w przetargu ( szczegóły uczestnictwa znajdują się w warunkach przetargu do pobrania w siedzibie Spółki).
Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
Nabywca, który w terminach wskazanych przez sprzedającego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia, w tym przypadku wadium przepada na rzecz sprzedającego.


8. Informacje dodatkowe:
Informacji dotyczących nieruchomości udziela Pan Marian Wasiela pod numerem telefonu : 510 993 251.
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości w siedzibie Spółki Textilimpex w Łodzi, ul. Traugutta 25 – Sekretariat II piętro.projekt i wykonanie KAMIKAZE