Warunki przetargu

WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

ZLOKALIZOWANEJ W ŁODZI PRZY UL. ORZESZKOWEJ 23.

1. Przetarg prowadzony jest na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U., Nr 27, poz. 177 z późn. zm.).

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek w Banku

Citi Handlowym nr rachunku 25 1030 1205 0000 0000 5614 9201 w terminie do

27 września 2016 roku do godz. 13:00 z dopiskiem: „wadium – sprzedaż praw do nieruchomości Orzeszkowa w Łódź”. Za termin wpłaty wadium uważa się dzień wpływu wadium na ww. konto.

3. Do licytacji zostaną dopuszczone osoby, które wniosą wadium, zgodnie z pkt. 2

powyżej, okażą dowód tożsamości oraz złożą:

1) Dowód wpłaty wadium.

2) Oświadczenie Oferenta (złożone w dniu licytacji) o przyjęciu do wiadomości, że wadium przepada na rzecz Sprzedającego jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez Sprzedającego albo jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej wraz z numerem rachunku, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.

3) W przypadku osoby fizycznej – pełnomocnictwo współmałżonka w formie aktu notarialnego ( w przypadku jego nieobecności) bądź oświadczenie w formie pisemnej, że prawa do nieruchomości nabywane są do majątku osobistego albo, że pomiędzy współmałżonkami istnieje rozdzielność majątkowa; w przypadku nie pozostawania w związku małżeńskim – oświadczenie w formie pisemnej, że Oferent nie pozostaje w związku małżeńskim.

4) W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej

osobowości prawnej, a podlegającej wpisowi do rejestru: aktualny odpis z właściwego rejestru ( z ostatnich 6 miesięcy), w którym ujawnieniu podlega sposób reprezentacji.

5) W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą; wydruk

wygenerowany ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a w przypadku spółki cywilnej oprócz wydruków jw., także kopia umowy spółki cywilnej oraz kopia uchwały wspólników w sprawie zgody na nabycie nieruchomości ( gdy uchwała taka jest wymagana umową spółki bądź wynika z obowiązujących przepisów).

6) Zezwolenie na nabycie nieruchomości lub promesa na nabycie nieruchomości, wydana w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r., poz. 1380 ze zm.), jeżeli nabycie praw do nieruchomości wymaga takiego zezwolenia.

7) Jeżeli z odpisu właściwego rejestru nie wynika uprawnienie osoby uczestniczącej w licytacji do reprezentowania Oferenta, należy dołączyć dokumenty potwierdzające to uprawnienie (np. pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego).

8) Oświadczenie złożone w dniu licytacji:

a) o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

b) o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, jego akceptacji bez zastrzeżeń,

c) że, nieruchomość nadaje się do celu, dla którego Oferent nieruchomość

nabywa i nie wnosi zastrzeżeń w tym zakresie.

W przypadku złożenia kopii dokumentów, powinny one być poświadczone za zgodność z

oryginałem przez oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji.

4. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.

5. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie

zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty na wskazany rachunek bankowy.

6. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

7. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie

przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty oraz prawo do odwołania przetargu.

9. Zawarcie umowy sprzedaży z wybranym Oferentem nastąpi w wyznaczonym terminie i miejscu, jednak nie później niż w terminie 45 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

10. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:

1) Zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w wyznaczonym terminie i

miejscu przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym nić 45 dni.

2) Poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych, sądowych oraz podatków związanych z nabyciem przedmiotu przetargu

3) Zapłaty ceny zaoferowanej w przetargu, przed zawarciem umowy notarialnej sprzedaży, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, przy czym przez zapłatę ceny rozumie się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego; nabywca, który najpóźniej w chwili zawarcia umowy notarialnej nie uiści ceny nabycia, traci prawo wynikające z przybicia oraz złożenia wadium.

11. Oferent, który wygra przetarg, jeżeli jest osobą prawną, zobowiązany jest do przedłożenia, przez zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, statutu lub umowy osoby prawnej oraz uchwały (decyzji) stosownych organów tej osoby prawnej, jeżeli statut, umowa lub obowiązujące przepisy przewidują obowiązek uzyskania zgody tych organów dla dokonania czynności prawnej polegającej na nabyciu przedmiotu przetargu. Niedostarczenie przez Oferenta w terminie zawarcia umowy sprzedaży wymaganych przepisami prawa dokumentów niezbędnych do jej zawarcia, zostanie uznane za uchylenie się od zawarcia umowy, co będzie skutkowało przepadkiem wadium na rzecz Sprzedającego.

12. Informacji o warunkach i przedmiocie przetargu udziela Aleksandra Sobczak-Tylman pod numerem telefonu: 691 560 047. Przedmiot przetargu można oglądać po

wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem tel. jw.projekt i wykonanie KAMIKAZE