Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 35/XII/2017
Rady Nadzorczej TEXTILIMPEX Sp. z o.o. w Łodzi
z dnia 4 września  2017 r.

 

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych


Rada Nadzorcza TEXTILIMPEX sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
(ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź)

zaprasza firmy audytorskie, w rozumieniu art. 46 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na: badanie sprawozdań finansowych TEXTILIMPEX sp.  z o.o.: za rok obrotowy 2017 i 2018

1. Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdań finansowych TEXTILIMPEX sp. z o.o.: za rok obrotowy 2017 i 2018  oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z ich badania, które powinny zawierać wskazanie, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

2. Metodą pełną powinny być zbadane dokumenty z obszaru:
1) kosztów Zarządu,
2) kosztów sprzedaży,
3) pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych,
4) kosztów i przychodów finansowych,
5) rezerw i odpisów aktualizacyjnych,
6) umów różnego rodzaju pośrednictwa oraz wydatków poniesionych na reprezentację, usługi marketingowe i prawne.

3. Oferta powinna zawierać:
1) informacje o Oferencie, w tym:
- forma prowadzenia działalności oraz aktualny odpis z właściwego rejestru/ewidencji,  
- aktualny dokument potwierdzający wpis do rejestru biegłych rewidentów osób, które będą przeprowadzać badanie, w tym kluczowego biegłego rewidenta,
- aktualny dokument potwierdzający  wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
- liczba zatrudnionych biegłych rewidentów, w tym na umowę o pracę,
- informacja o pozycji firmy audytorskiej na rynku usług audytorskich, jej doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań finansowych podmiotów z branży, w której działa Spółka,
- wykaz podmiotów badanych w latach 2015 – 2016  wraz ze wskazaniem branży w jakiej badany podmiot działał;
2) oświadczenie firmy audytorskiej i członków zespołu, który będzie przeprowadzał badanie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy   z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017. 1089), z uwzględnieniem klauzuli, o której mowa w art. 74 ust. 2 tej ustawy;
3) cenę netto i brutto za badanie sprawozdań: oddzielnie za 2017 i 2018 rok obrotowy, uwzględniająca wszystkie koszty za realizację przedmiotu zamówienia;
4) wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych;
5) zobowiązanie do udziału na własny koszt kluczowego biegłego rewidenta w posiedzeniach Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań finansowych, o których mowa powyżej oraz do udziału w Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym te sprawozdania, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
6) zobowiązanie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej informacji o problemach w systemie rachunkowości TEXTILIMPEX Spółki z o.o. sporządzonych dla Zarządu Spółki w formie tzw. listów intencyjnych.

4. Wymagany termin zakończenia badania: do dnia 31 marca  roku następującego po roku badanym.

5. Oferty należy przesyłać do Rady Nadzorczej na adres siedziby Spółki: ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, lub składać w siedzibie Spółki w dni robocze w godz.: 9.00-15.00, w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017” oraz „Nie otwierać”, w terminie do dnia 26 września 2017 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

6. Informacje o ilości dokumentów w obszarach, które powinny być zbadane metodą pełną oraz informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie Spółki do dnia 26 września 2017 roku. Informacji udziela Główny Księgowy – Pani Dorota Bedyniak-Walaszczyk, telefon (sekretariat): 042 636 18 19, e-mail: dbedyniak@textilimpex.com.pl

7. Otwarcie kopert z ofertami oraz wybór formy audytorskiej nastąpi w siedzibie Spółki, do dnia 05 października 2017 roku.

8. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych  przez Spółkę.

 

Kryteria wyboru oferty oraz sposób oceny ofert

 projekt i wykonanie KAMIKAZE