Aktualności

05.03.19
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO na Prezesa Zarządu kolejnej kadencji w spółce Textilimpex sp. z o.o. w Łodzi

 
Wymagania stawiane kandydatowi

1. Kandydat na Prezesa Zarządu kolejnej kadencji w Textilimpex sp. z o.o. z siedzibą 
w Łodzi („Spółka”) („kandydat”) powinien spełniać łącznie  następujące warunki: 
a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,  
b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) spełniać inne niż wymienione w lit. a – c wymogi określone w przepisach prawa, 
a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
e) posiadać  pełną zdolność do czynności prawnych,
f)  korzystać z pełni praw publicznych.   
2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki. 
3. Niezależnie od wymogów wskazanych w punkcie  1. i  2. powyżej kandydat  powinien wykazywać 
się kompetencjami niezbędnymi do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w Spółce.
4. Zgłoszenie kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym powinno zawierać co najmniej:
a) imię i nazwisko kandydata, kserokopię dowodu tożsamości oraz informacje 
o sposobie kontaktowania się z kandydatem dla celów postępowania kwalifikacyjnego (adres zamieszkania, adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu);
b) list motywacyjny (w oryginale, z własnoręcznego podpisem);
c) życiorys zawodowy (cv) (w oryginale, z własnoręcznego podpisem);
d) dokument potwierdzający posiadanie wyższego wykształcenia, w szczególności dyplom ukończenia studiów wyższych; w przypadku wykształcenia uzyskanego za granicą – także dokument potwierdzający uznanie w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z tłumaczeniem przysięgłym wszystkich dokumentów;
e) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia 
o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagany staż;
f)    dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia 
o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy;
g) aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów) zaświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie kandydata 
o prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych, postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe, postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności na podstawie przepisów prawa upadłościowego albo o braku takich postępowań (oświadczenia w oryginale, z własnoręcznego podpisem);
h) oświadczenie kandydata o sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata 
(w oryginale, z własnoręcznego podpisem);
i)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (w oryginale, z własnoręcznego podpisem); 
j)    oświadczenie kandydata o spełnianiu innych wymogów określonych w przepisach prawa, w tym o nienaruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych (w oryginale, 
z własnoręcznego podpisem);  
k) oświadczenie kandydata o braku spełniania warunków wskazanych w punkcie 2. powyżej (w oryginale, z własnoręcznego podpisem);
l)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego oraz (ewentualnego) powołania na Prezesa Zarządu w Spółce, a także poinformowania Ministra Przedsiębiorczości 
i Technologii o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Textilimpex sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, jej organy, Ministra Przedsiębiorczości i Technologii  dla celów postępowania kwalifikacyjnego oraz (ewentualnego) powołania na Prezesa Zarządu w Spółce, zgodnie 
z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz. Urz. UE L Nr 119), w szczególności art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia.” (w oryginale, 
z własnoręcznego podpisem); 
m) oświadczenie kandydata o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa 
w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji 
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2186) albo oświadczenie kandydata 
o złożeniu informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie 
z art. 7 ust. 3 i ust. 3a tej ustawy albo zobowiązanie kandydata do złożenia oświadczenia lustracyjnego w przypadku uznania  go za najlepszego kandydata (dotyczy Kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.) albo oświadczenie, że kandydat nie podlega temu obowiązkowi  (w oryginale, 
z własnoręcznego podpisem). 
5. Dokumenty winny być złożone w oryginałach lub odpisach za wyjątkiem listu motywacyjnego, życiorysu zawodowego i oświadczeń kandydata, które mogą być złożone wyłącznie w oryginałach. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, jednakże w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat okaże Radzie Nadzorczej oryginał lub urzędowy odpis dokumentu, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania.

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów i udostępnianie informacji o Spółce

6. Zgłoszenia kandydatów sporządzone w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie 
z dopiskiem „Rada Nadzorcza spółki Textilimpex sp. z o.o. Zgłoszenie w postępowaniu kwalifikacyjnym na Prezesa Zarządu”  przyjmowane będą do 26 marca 2019 r., 
z wyłączeniem sobót i niedziel, w godz. od 9.00 do 16.00, w siedzibie Spółki, 
w Sekretariacie Zarządu – p. 201, piętro II, ul. Traugutta 25, (90-113) Łódź. Na żądanie kandydata przyjmujący zgłoszenie wyda potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zawierające czytelny podpis osoby przyjmującej, datę i godzinę przyjęcia. 
7. Zgłoszenie kandydata może być przesłane pocztą kurierską lub przesyłką poleconą na adres Spółki (Sekretariat Zarządu) na wskazany w punkcie 6. powyżej. 
8. W każdym przypadku, niezależnie od sposobu złożenia, o dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia do Sekretariatu Zarządu Spółki.
9. W dniach od 8 marca 2019 r. do 26 marca 2019 r., z wyłączeniem sobót i niedziel, 
w godz. od 9.00 do 16.00, w siedzibie Spółki, w Sekretariacie Zarządu Spółki – p. 201, piętro II, potencjalni kandydaci będą mogli pobrać dokumenty zawierające informacje 
o Spółce. Przed otrzymaniem dokumentów potencjalny kandydat podpisuje oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania w poufności odnośnie wszystkich informacji i dokumentów otrzymanych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym.  
10. Informacje o Spółce, o których mowa w punkcie 9., udostępniane będą w formie następujących dokumentów:
a) bilans i rachunek wyników Spółki za okres: 1 stycznia – 31 grudnia 2017 r.  (kserokopia), 
b) Umowa Spółki (kserokopia),
c) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców dla Spółki pobrana na podst. art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (wydruk). 

Otwarcie zgłoszeń

11. Otwarcie i ocena zgłoszeń kandydatów przez Radę Nadzorczą nastąpi w okresie od 28 marca 2019 r. do 6 kwietnia 2019 r. w siedzibie Spółki.
12. Zgłoszenia kandydatów zostaną ocenione pod kątem spełnienia wymogów formalnych  określonych w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego.  
13. Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu przyjmowania nie będą podlegać 
rozpatrzeniu. 
14. Wszyscy kandydaci, których zgłoszenia zostaną złożone w terminie i spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu, zostaną przez Radę Nadzorczą dopuszczeni do dalszej części postępowania kwalifikacyjnego.  
15. Dopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej choćby jednego kandydata jest wystarczające  do kontynuowania  postępowania kwalifikacyjnego. 
16. Kandydaci, którzy  złożyli zgłoszenia, zostaną poinformowani przez Radę Nadzorczą 
o rezultacie rozpatrzenia zgłoszeń pismem przesłanym pocztą, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. 

Rozmowy kwalifikacyjne   
 
17. Z każdym kandydatem dopuszczonym do dalszej części  postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną. 
18. Rozmowy kwalifikacyjne będą się odbywały w siedzibie Spółki począwszy od 11 kwietna  2019 r. do 19 kwietnia 2019 r.
19. Każdy kandydat zostanie powiadomiony pismem przesłanym pocztą, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o dokładnym terminie, miejscu i godzinie planowanej rozmowy kwalifikacyjnej na co najmniej dwa dni przed terminem rozmowy.
20. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z każdym dopuszczonym kandydatem będzie autoprezentacja kandydata, znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem spółką handlową i kierowaniem zespołami pracowników oraz wiedza o zakresie działalności spółki i o sektorze, w którym ta spółka działa, a ponadto wiedza o zagadnieniach wybranych spośród następujących obszarów:
a) rachunkowość,
b) ocena projektów inwestycyjnych,
c) finanse przedsiębiorstwa,
d) planowanie zadań i zasobów,
e) analiza rynku i konkurencji,
f)    marketing,
g) promocja,
h) sprzedaż,
i) zasady i przepisy prawa pracy,
j) zbiorowe stosunki pracy,
k) polityka kadrowa,
l) system ocen i motywacji pracowników,
m) szkolenia i rozwój pracowników.
21. Kandydaci dopuszczeni do rozmów kwalifikacyjnych zostaną pismem przesłanym pocztą, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres,  poinformowani  przez  Radę Nadzorczą o wyniku rozpatrzenia ich kandydatur.

Dopuszczalność zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia najlepszego kandydata

22. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.  KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH OSÓBY UCZESTNICZACEJ W POSTEPOWANIU KWALIFIKACYJNYM   
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz. Urz. UE L Nr 119) („RODO”), informuje się, jak niżej.  

1. Administratorem danych osobowych jest spółka Textilimpex sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, nr KRS: 0000056440 („Administrator” lub „Spółka”).
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora można się kontaktować 
pod adresem e-mailowym:  dane_osobowe@textilimpex.com.pl
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłonienie w postępowaniu kwalifikacyjnym najlepszego kandydata 
i powołanie go na Prezesa Zarządu w Spółce.   
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą, wyrażona wyraźnie i dobrowolnie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w formie pisemnego oświadczenia.
5. Źródłem pochodzenia  danych osobowych będą informacje i dokumenty przekazane przez osobę, której dane dotyczą.  
6. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym, 
a następnie (ewentualnego) powołania na Prezesa Zarządu, w szczególności do zweryfikowania spełnienia wymaganych przesłanek wynikających z przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1182 z późn. zm.), postanowień Umowy Spółki i uchwał jej organów. 
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia kandydatury osoby, której dane osobowe dotyczą, w postępowaniu kwalifikacyjnym na Prezesa Zarządu i ewentualne powołanie na tę funkcję.    
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie krócej niż okres wynikający z przepisów prawa i  aktów wewnętrznych obowiązujących w Spółce. 
9. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, 
w szczególności organom publicznym i urzędom państwowym. 
10. Odbiorcą danych osobowych jest także Minister Przedsiębiorczości i Technologii jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z udziału Skarbu Państwa w Spółce.  
11. W zakresie i w sposób określony w RODO, osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje,  prawo  żądania od Administratora: 
dostępu do jej danych osobowych (art. 15 RODO),  
sprostowania jej danych osobowych (art. 16 RODO),   
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych (art. 17 i 18 RODO),   
przeniesienia danych osobowych do innego administratora (art. 20 RODO). 
12. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie wycofana, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.   
13. W zakresie i w sposób określony w RODO osobie, której dane osobowe są przetwarzane  przysługuje  prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
14. Uzyskanie dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
15. Uzyskane dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
projekt i wykonanie KAMIKAZE