Kontakt

Jeśli chcą się Państwo z nami skontaktować prosimy wypełnić poniższy formularz.
Osoba Kontaktowa :
Firma :
Adres :
Miasto :
Kod pocztowy :
Telefon :
* Adres e-mail :
* Treść :
* pola wymagane

Klazula informacyjna - RODO
 
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „TEXTILIMPEX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Traugutta 25 (90-113, Łódź), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056440 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS), NIP: 7250007610, REGON: 000050216, kapitał zakładowy w wysokości: 8.074.750,00 złotych.
  2. Z administratorem można skontaktować się wysyłając korespondencję na adres wskazany w punkcie 1, kierując e-mail na adres dane_osobowe@textilimpex.com.pl Odpowiemy na Państwa pytania i postaramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości.
  3. Przetwarzamy Państwa dane, ponieważ skierowano do nas zapytanie drogą telefoniczną lub e-mailową – wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie, ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes lub złożenia Państwu oferty, jeśli zostaliśmy poproszeni o jej złożenie – w celu podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy.
  4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez administratora Państwa danych osobowych. W przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zaprzestaniemy ich przetwarzania, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych.
  6. Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. 
  7. Nie będziemy sprzedawać Państwa danych ani udostępniać ich innym administratorom.
  8. Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi, w szczególności w zakresie hostingu poczty elektronicznej, czy obsługi IT, jeśli będzie to niezbędne w związku z Państwa zapytaniem.
  9. Nie będziemy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  10. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane w związku z Państwa zapytaniem do momentu otrzymania Państwa sprzeciwu lub przez cały czas, przez który będziemy rozpatrywać Państwa zapytanie, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Państwa zapytania.
 


projekt i wykonanie KAMIKAZE