Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

15.07.16
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Rada Nadzorcza TEXTILIMPEX Spółki z o.o. z siedzibą w Łodzi

przy ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź 

Zaprasza biegłych rewidentów, w rozumieniu art. 47 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2009 r. nr 77, poz. 649 z późn. zm.), uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego TEXTILIMPEX Spółki z o.o. za rok obrotowy 2015.

1. Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego TEXTILIMPEX Spółki
z o.o. za rok obrotowy 2015 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

2. Oferty prosimy przesyłać na adres siedziby Spółki lub składać w siedzibie Spółki w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2016" oraz „Nie otwierać", w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r.

3. Oferta powinna zawierać:

1) informacje o Oferencie,

w tym:

- forma prowadzenia działalności,

- data i nr wpisu do rejestru biegłych rewidentów,

- data i nr wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

- liczba zatrudnionych biegłych rewidentów na umowę o pracę,

- łączna ilość podmiotów badanych w latach 2014 - 2015;

2) oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;

3) cenę netto uwzględniającą wszystkie koszty za realizację przedmiotu zamówienia;

4) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;

5) zobowiązanie do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań finansowych, o których mowa powyżej oraz do udziału w Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym te sprawozdania, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,

6) zobowiązanie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej informacji o problemach w systemie rachunkowości TEXTILIMPEX Spółki z o.o. sporządzonych dla Zarządu Spółki w formie tzw. listów intencyjnych,

7) wykaz podmiotów badanych w 2015 roku (wraz określeniem branży w jakiej badany podmiot działał).

4. Oferty na badanie sprawozdania finansowego mogą składać wspólnie biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działający jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

5. Rada Nadzorcza TEXTILIMPEX Spółka z o.o. informuje, że ten sam podmiot nie może przeprowadzać badania sprawozdania finansowego Spółki więcej niż przez 3 kolejne lata.

6. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

7. Metodą pełną powinny być zbadane dokumenty z obszaru:

1) kosztów Zarządu,

2) kosztów sprzedaży,

3) pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych,

4) kosztów i przychodów finansowych,

5) rezerw i odpisów aktualizacyjnych,

6) umów różnego rodzaju pośrednictwa.

8. Wymagany termin zakończenia badania: do dnia 31 marca 2017 roku.

9. Informacji o ilości dokumentów w obszarach, które powinny być zbadane metodą pełną i informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie Spółki do dnia 31 sierpnia 2016 roku.

Informacji udziela Główny Księgowy - Pani Dorota Bedyniak-Walaszczyk

Telefon (sekretariat): 042 636 18 19, email: dbedyniak@textilimpex.com.pl.

10. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Spółki, do dnia 30 września 2016 roku.

11. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych  przez Spółkę.

 

projekt i wykonanie KAMIKAZE